Koppel je webshop met Beslist.nl

Beslist.nl is een vergelijkingswebsite. Consumenten hechten veel waarde aan reviews van anderen en met deze intentie wordt de website veel bezocht. De bezoekers op beslist.nl onderscheiden zich van internetgebruikers die informatie zoeken, want een bezoeker van beslist.nl heeft een koopintentie. Ze zijn op zoek naar een product en vergelijken prijzen en webshops met elkaar. Een deel van de producten op beslist.nl kun je tegenwoordig ook direct bestellen via de winkelwagen van Beslist. Naast direct bestellen is er de mogelijkheid om meerdere producten van meerdere webshops bestellen. Verkopen via Beslist.nl, dit kan nog gemakkelijker en geautomatiseerd met onze Beslist.nl koppeling van Comercia Connect.

Feiten over Beslist.nl

  • Grootste online winkelcentrum van Nederland
  • 4,1 miljoen bezoekers per maand.
  • De catalogus van Beslist.nl bestaat uit ruim 25 miljoen producten.
  • 10.000 webshops zijn aangesloten bij Beslist.nl
  • In december 2016 waren er 600 webshops aangesloten op de winkelwagen functie van Beslist.nl.

Weer een andere manier om de doelgroep van jouw webshop te bereiken. Naast je webshop uitlicht op beslist.nl kun je ook jouw webshop aansluiten op de beslist.nl winkelwagen en ontvang direct bestellingen vanaf beslist.nl. Al overtuigd en klaar om onze Beslist.nl koppeling te gaan gebruiken, meld je dan meteen gratis aan!

Beslist klasse shop keurmerk

Verkopen via Beslist.nl

Beslist.nl kan voor 10% omzetgroei zorgen, dit komt omdat het gemiddelde conversie percentage hoog ligt. Om van start te gaan met Beslist.nl dient jouw webshop aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Minimaal 1 jaar ingeschreven bij KvK of KBO
  • iDeal of Bancontact/Mister Cash als afrekensysteem binnen uw webshop
  • Webshop is langer dan 6 maanden actief.

Wanneer je als gebruiker op een product klikt op Beslist.nl zie je de webshop die de meeste shoppers hebben gekozen. Daarnaast een top drie gevolgd door een volledig overzicht van alle verkoopadressen. Achter de shops staat ook de mogelijkheid om het product meteen aan te schaffen via de winkelwagen van beslist.nl. Je kunt vaak vele reviews doorlezen overhet desbetreffende product.  Je bent niet verplicht om je hele catalogus aan producten aan te bieden op beslist.nl.

Naast CPS (cost per sale) commissie betaal je transactiekosten per order. De tranactiekosten bedragen €0.50 (NL) of €1,- (BE). Je betaalt commissie over al je bestelde producten, hierbij zijn eventuele retouren en/of annuleringen inbegrepen. Je krijgt bij retouren of annuleringen dus geen geld retour van beslist.nl. Je ontvangt van de Stichting Derdengelden beslist.nl het totaalbedrag van de bestelling in jouw webshop minus de verschuldigde transactiekosten en het in rekening gebrachte commissiebedrag. Je kunt zelf bepalen wanneer de uitbetalingen plaatsvinden.

Beslist.nl neemt in geval van winkelwagen de klantenservice deels van je over. Ze geven informatie over producten en de webshops. In geval van verzending, retouren en andere zaken verwijst Beslist.nl door naar de verkopende webshop.

Het kan zijn dat je te maken krijgt met concurrentie op beslist.nl. Concurrentie die dezelfde of vergelijkbare producten aanbiedt. Zorg er dan voor dat je een snelle levertijd hebt en zorg voor een goede service die kan lijden tot positieve recensies. Is er erg veel concurrentie en vraag kan je niet voldoen aan dezelfde service en prijs als zij dan kun je beter een andere marktplaats overwegen.

Screenshot beslist.nl

Beslist.nl koppeling

Verkoop jij al via beslist.nl? Wil je gaan verkopen via beslist.nl? Comercia Connect kan je helpen bij dit proces. Comercia Connect koppelt automatisch jouw webwinkel met beslist.nl. Producten kunnen worden gewijzigd en toegevoegd. Ook houdt de beslist.nl koppeling van Comercia Connect prijzen geüpdatet en worden orders naar je eigen logistieke omgeving geïmporteerd.

Krijg GRATIS advies over een koppeling met de Beslist.nl marketplace

Blijf je concurrenten voor en ga efficiënter en voordeliger werken. Vertel ons je huidige situatie en wensen en wij geven oplossingen. Voor alle maten warehouses!

Bol.com koppeling

Beschrijf hieronder je huidige situatie. Bijvoorbeeld welke koppeling en huidige webshopsoftware.

Moment geduld...

 

De Beslist.nl koppeling is beschikbaar voor de volgende webshops: